Pralka w łazience czy poza łazienką?

Problem z bezpieczeństwem

Z tym problemem muszę się zmierzyć za każdym razem kiedy planuje kolejny remont mieszkania. Niezależnie czy jest to mieszkanie z przeznaczeniem na wynajem, czy po prostu czas coś zmienić u siebie w łazience.

Problem pojawia się zwłaszcza wtedy, kiedy łazienka jest naprawdę mała. Takie łazienki spotykam przede wszystkim w blokach z wielkiej płyty. Budownictwo z lat 70-tych nie rozpieszcza i łazienka o wymiarach 1,50×1,45m nie jest niczym wyjątkowym.

Zatem gdzie tą pralkę postawić?

Zadaję sobie wtedy pytanie:

Gdzie postawić pralkę? Koło prysznica, wanny, pod umywalką? Czy są jakieś przepisy budowlane?

Jakie zastosować środki ochrony, żeby wynajmowane mieszkanie było bezpieczne dla moich najemców?

Ochrona przed porażeniem prądem jest najważniejszym elementem, który biorę pod uwagę przy projektowaniu i remoncie łazienki. Staram się, aby w pobliżu kabiny prysznicowej czy wanny w ogóle nie lokalizować urządzeń zasilanych elektrycznie. Nawet jeśli sama kabina wydaje się wystarczająco zabezpieczać rozprzestrzenianie się wody podczas kąpieli.

Szczególnie nie umieszczam urządzeń zasilanych elektrycznie w obrębie otwartej wanny. Podczas kąpieli lub używania umywalki strugi wody mogą w niezamierzony sposób przedostać się poza strefę bezpieczeństwa. Strefy bezpieczeństwa określone są w odpowiednich przepisach technicznych, np. wg normy PN-HD 60364-7-701:2010 wynoszą odpowiednio:

StrefaZasięg strefy
Strefa 0Obejmuje powierzchnię w obrębie obwodu brodzika prysznica do wysokości 10 cm
Strefa 1Obejmuje powierzchnię w obrębie obwodu brodzika prysznica. Wysokość strefy – 225 cm (przy założeniu, że głowica prysznica zamontowana jest poniżej tej wartości)
Strefa 2Obejmuje powierzchnię w odległości do 60 cm od strefy 1. Wysokość strefy – 225 cm (przy założeniu, że głowica prysznica zamontowana jest poniżej tej wartości)

Strefa Zasięg strefy

Graficznie można to przedstawić następująco:

Jeżeli nie ma innego wyjścia

Czasami nie mam innego wyjścia i umieszczam pralkę przy samym prysznicu. Przepisy w takim wypadku stanowią, że przy lokalizowaniu pralki automatycznej w pobliżu prysznica, trzeba spełnić ściśle określone warunkami. Nie są one powszechnie znane, ponieważ nie zostały ujęte w warunkach technicznych zawierających obowiązujące wymagania dla wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Analizując zapisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zarówno w dziale III jak i w dziale IV nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie techniczno-sanitarne w przypadku wyposażenia go w urządzeń zasilane elektrycznie, takie jak np. pralka automatyczna. Problem tak naprawdę dotyczy kwestii bezpieczeństwa i uniknięcia ryzyka porażenia prądem wskutek bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z wodą.

Jeżeli w łazience

Zapisy działu IV dotyczące instalacji i urządzeń elektrycznych (§180 WT) nie dają nam bezpośrednio odpowiedzi, w jaki sposób lokalizować urządzenia elektryczne w pomieszczeniach techniczno-sanitarnych. Wczytując się jednak dokładnie w rozporządzenie, które ze względu na delegację ustawową jest obowiązującym aktem prawnym, w załączniku do rozporządzenia przypisano do §180 m.in. normę PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-01: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic. Dokument odnosi się do instalacji elektrycznych w pomieszczeniach zawierających stałą wannę lub prysznic i wyznacza otaczające je strefy bezpieczeństwa. O strefach bezpieczeństwa było Wyżej.

W przypadku montażu pralki automatycznej najbardziej bezpiecznym i rekomendowanym rozwiązaniem jest lokalizacja poza strefą 2, czyli w odległości minimum 60 cm od kabiny prysznica. Jeśli natomiast nie ma takiej możliwości ze względu na układ pomieszczenia lub jego ergonomię, w przypadku montażu pralki w obrębie powierzchni strefy 2 należy:

  • postawić ściankę działową o wysokości min. 225 cm

lub

  • zastosować pralkę posiadającą odpowiedni stopień ochrony wyposażenia elektrycznego, w tym przypadku min. IPX 4.

Klasa wodoszczelności w skali IPX znajduje się na każdej tabliczce znamionowej pralki.

W obu powyższych przypadkach należy dodatkowo spełnić szczegółowe wymagania dotyczące ochrony oprzewodowania ze względu na wpływy zewnętrzne. Należy również pamiętać o tym, że jakiekolwiek gniazdka wtyczkowe, zgodnie z normą, mogą być montowane wyłącznie poza zasięgiem strefy 2, czyli co najmniej 60 cm od krawędzi kabiny lub wanny oraz o ich odpowiedniej obudowie strugoszczelnej.

Podsumowanie

Przy remoncie łazienki należy zwrócić uwagę na lokalizację urządzeń elektrycznych w bezpośrednim otoczeniu prysznica czy wanny. Należy również przeanalizować rozmieszczenie gniazd oraz wyposażyć je w odpowiedni osprzęt. Aby umieścić pralkę automatyczną (suszarkę do prania) w pobliżu kabiny prysznicowej lub wanny należy nie tylko zastosować odpowiednie urządzenie ale również w odpowiedni sposób wykonać okablowanie i użyć odpowiedniego osprzętu. Zdecydowanie najbezpieczniej jest lokalizować urządzenia elektryczne poza strefą 2.

autor: Sławomir Detko

Coliving – trend nie tylko dla studentów

Kiedy mówimy o colivingu ?

Jakiś czas temu jedna z firm doradztwa inwestycyjnego, zresztą bardzo rozpoznawalnych na rynku, opublikowała ciekawy artykuł o współdzieleniu przestrzeni do mieszkania. Zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej we wspólnocie było do tej pory zdominowane przez młodych ludzi, głównie studentów, rzadziej dobrze opłacanych pracowników korporacji. Okazuje się jednak, ze może to być bardzo dobre rozwiązanie dla ludzi w wieku emerytalnym. 

Czy wspólnie wynajęte mieszkanie przez grupę młodych ludzi studiujących na tym samym kierunku to już coliving? A może pracujący wspólnie inżynierowie i architekci wynajmujący wspólnie mieszkanie na czas realizacji konkretnego projektu to jest właśnie coliving? Być może kilku doktorantów mieszkających wspólnie podczas wyjazdu w ramach Erasmusa to jest coliving?  Czy coliving to wspólnie mieszkający członkowie zespołu rockowego?

Po angielsku, niemiecku i po polsku

Coliving wg wolnego tłumaczenia definicji angielskojęzycznej wikipedii to rodzaj wspólnoty zapewniającej wspólne mieszkania dla osób o wspólnych zainteresowaniach (zamiarach). Coliving odnosi się do formy współistnienia w przestrzeni życiowej, w której użytkownicy nie są członkami tej samej rodziny i dobrowolnie dzielą tę samą przestrzeń życiową. Mają te same lub podobne zainteresowania, intencje i system wartości.

W obszarze państw niemieckojęzycznych np. w Niemczech wspólne zamieszkiwanie ma swoją powszechnie używaną nazwę i jest to Wohngemeinschaft(WG). Niemieckojęzyczna wikipedia tłumaczy to zjawisko jako wspólne zamieszkiwanie (współistnienie) kilku niezależnych od siebie, niespokrewnionych osób w jednym mieszkaniu. Przy czym kuchnia i łazienka, ewentualnie salon są używane wspólnie.

Zjawisko wspólnego zamieszkiwania stało się bardzo popularne na początku XIX wieku szczególnie wśród studentów. W ostatnim czasie zjawisko tworzenia wspólnot w celu dzielenia razem miejsca do mieszkania, obejmuje również inne grupy społeczne. Takie choćby jak aktywni seniorzy. Powstają całe budynki ze stosunkowo niewielkimi pomieszczeniami mieszkalnymi, za to wyposażone w duże części wspólnego użytku. Dobrze zaprojektowane i wyposażone pomieszczenia użytkowe: jadalnie, pomieszczenia wspólnego relaksu (kawiarnia, siłownia itp.), pralnie dopełniają przestrzeń. 

Okazuje się, że z dzielenia przestrzeni, zainteresowań i wartości mogą korzystać nie tylko młodzi ludzie, pracownicy dużych firm czy studenci. Zainteresowani są również aktywni, jeszcze samodzielni,  ale wymagający wsparcia seniorzy.

Trend – dane są nieubłagane

Coliving dla emerytów jest rosnącym trendem. Dane wynikające ze zmian demograficznych wskazują na ogromny potencjał rozwojowy tworzenia się colivingu. Nie jest żadną tajemnicą, że społeczeństwo w Polsce coraz bardziej się starzeje. W roku 2050 będzie prawdopodobnie Polaków mniej o 4,55 mln w odniesieniu do roku 2013. Z prawie 34 mln wszystkich Polaków aż 1/3 będzie w wieku powyżej 65 lat.  Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że liczba mieszkańców w wieku 60+ wzrośnie do 2050 r. z 9 mln do prawie 14 mln. Udział osób z kategorii wiekowej 60+ przekroczy w 2050 roku nawet 40% w ogólnej liczbie ludności. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt wydłużającego się życia. GUS prognozuje u mężczyzn średnio 9 lat, u kobiet 6 lat, dłuższego życia niż obecnie. Dane demograficzne wskazują trendy na rynku wynajmów i nowych inwestycji. Rosnąca liczba ludzi w starszym wieku tworzy potencjał rozwoju usług dedykowanych seniorom.

Potrzeba – człowiek istota społeczna

Z większym lub mniejszym nasileniem rozwój colivingu obserwowany jest na przestrzeni lat w różnych krajach i różnych ustrojach społecznych. W przypadku osób młodszych, często migrujących, nieobciążonych głębokimi więzami z miejscem obecnego przebywania, takie rozwiązania były stosowane od lat. Znane dobrze rozwiązania w postaci m.in. hoteli pracowniczych, akademików, domów studenta, doktoranta itp. obiekty. W obiektach tych wspólne jadalnie czy pomieszczenia do wspólnego przebywania wymuszały interakcję, budowanie więzi społecznych.

Wraz z przemianami społecznymi oraz większą samodzielnością osób w wieku emerytalnym, potrzeby zaspokojenia tej grupy społecznej nabrały na znaczeniu. Co prawda z wiekiem maleje poziom zdolności do codziennej samoobsługi, ale emeryci żyją coraz dłużej i cechują się zupełnie dobrą kondycją fizyczną. Okazuje się, że tylko przy niewielkiej pomocy są w stanie samodzielnie funkcjonować.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez GUS w 2015 roku -„Jakość życia w Polsce w 2015 roku” – aktywność na świeżym powietrzu przynajmniej raz w tygodniu deklarowało 55,6% Polaków w wieku emerytalnym. Jednocześnie badania powyższe wykazały, że co dziesiąta osoba starsza ma bardzo ograniczone kontakty społeczne. W wieku od 65 do 74 roku życia 8,9% Polaków wykazywało bardzo ograniczone  kontakty społeczne. W kategorii wiekowej powyżej 74 roku już 12,4%. Warto podkreślić, że wyłączenie się z życia zawodowego nie musi oznaczać rezygnacji z życia towarzyskiego i społecznego. Jest to wręcz doskonały moment na kontynuację aktywnego trybu życia. Wiele projektów coliving pozwala bez przeszkód realizować swoje pasje i zainteresowania. Dodatkowo zachowywać kontakt z ludźmi i lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.

Życie seniorów w Polsce i na Świecie

Dotychczasowe kształtowanie infrastruktury mieszkaniowej nie przewiduje udogodnień dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Duże mieszkania w kamienicach, na wyższych kondygnacjach bez dostępu do windy, są dla seniorów problematyczne. Co więcej, osoby starsze w zależności o wieku i kondycji psychofizycznej potrzebują zróżnicowanego zakresu pomocy. Pod względem oferowanego standardu nasz kraj znacznie odbiega od USA i Europy Zachodniej. W większości z nich brakuje pomieszczeń rehabilitacyjnych na wysokim poziomie, a rozrywka sprowadza się najczęściej do sali z telewizorem.

W świadomości społecznej Polaków domy dla osób starszych postrzegane są bardziej jak domy dla osób obłożnie chorych. Pacjentów na wózkach, niedołężnych, bez możliwości samodzielnego poruszania się. Duży problem stanowi także fakt, iż duża część domów seniora jest zbyt duża. Nie sprzyja to nawiązywaniu wzajemnych kontaktów i budowania małych społeczności. Oprócz zapewnienia opieki medycznej i rehabilitacyjnej, szczególnie ważne dla funkcjonowania domów seniora jest zadbanie o warunki sprzyjające integracji z innymi ludźmi.

Coliving dla seniorów

Nowoczesne budownictwo, wyposażane w windy, szerokie korytarze, wejścia pozbawione progów, dobrze doświetlone, w dużej mierze uwzględnia potrzeby ludzi starszych. Dzięki odpowiedniej adaptacji mieszkań, czy innych pomieszczeń użytkowych, na potrzeby colivingu dla seniorów, brak barier architektonicznych ma szczególne znaczenie. Bardzo ważna jest jednak lokalizacja adaptowanego obiektu. Seniorzy mieszkający w dobrze skomunikowanej lokalizacji, blisko obiektów zaspokajających codzienne ich potrzeby, mogą realizować swoje pasje i zainteresowania. Dogodny dostęp do różnych rodzajów komunikacji zbiorowej pozwala zachowywać kontakt z innymi ludźmi i lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Bez wątpienia istotne z punktu widzenia codziennego życia jest też łatwy dostęp do takich usług jak catering, sprzątanie, czy pomoc w naprawianiu sprzętów domowego użytku.

Ciekawym przykładem dobrze zaprojektowanej i wykonanej inwestycji jest przykład zrealizowanego w Wrocławiu przy ul.Dyrekcyjnej obiektu przeznaczonego do obsługi seniorów. Obiekt zlokalizowany w samym centrum Wrocławia, kilka minut od wrocławskiego Rynku, składa się z domu opieki całodobowej i mieszkań dla seniorów. Obie części zlokalizowane są na wspólnym obszarze, ale oferują różne usługi.

W ramach wynajmu apartamentu dla seniora można indywidualnie skorzystać z opieki medycznej. Zdecydować się na pomoc w życiu codziennym, wykupić pomoc konserwatora. Mieszkania wyposażone są w aneks kuchenny i łazienkę bez barier architektonicznych. Dla mieszkańców organizowane są wydarzenia kulturalne i zajęcia aktywizujące.

Autor: S. Detko, zespół ho4yo sp. z o.o.

Co to jest najem krótkoterminowy?

Jak się ma najem w czasach epidemii.

W obecnej sytuacji, każdy kto się zajmuje najmem, bez względu czy krótkoterminowym, czy na długi termin, powinien zapoznać się z podstawowymi aktami prawnymi wprowadzonymi w związku z zagrożeniem epidemicznym. Postanowiłem przeanalizować przepisy wprowadzone w związku z wykryciem w Polsce koronawirusa (dalej zamiennie również SARS-CoV-2) i sprawdzić co ustawodawca postanowił ograniczyć, czego zabronił, a co nadal można wynajmować bez narażenia się na sankcje prawne. Skupię się zatem szczególnie na ograniczeniach w zakwaterowaniu w związku z walką z koronawirusem. Ostatnie ograniczenia wprowadzono 01-04-2020 roku rozporządzeniem Rady Ministrów na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej o do dnia dzisiejszego tj. 6 kwietnia 2020 roku mają moc obowiązującą.      

Przepisy o stanie zagrożenia epidemicznego

W porównaniu z państwami ościennymi, w Polsce udało się szybko i sprawnie wprowadzić przepisy mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pierwsze ograniczenia wprowadziło rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 13 marca 2020 roku (Dz.U. 2020 poz.433). Rozporządzenie wprowadzono  na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm). Rozporządzenie powyższe Minister Zdrowia zmieniał jeszcze trzykrotnie. Odpowiednio w dniu 14 marca 2020, następnie 16 marca 2020 i ostatnie 18 marca 2020 roku (Dz.U. 2020 poz.478). W dniu 20 marca 2020 roku rozporządzeniem Ministra Zdrowia odwołano stan zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 nr 490) i ogłoszono stan epidemii.

Stan epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Stan epidemii obowiązuje na całym terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z Rozporządzeniem (Dz.U. 2020 poz.491) od 20 marca 2020 roku do odwołania. Pierwsza zmiana rozporządzenia Minister Zdrowia ogłasza już w dniu 24 marca 2020 roku (Dz.U. 2020 poz.522), następnie 25 marca i 31 marca 2020 roku (Dz.U. 2020 poz.565). Ponadto Rada Ministrów wydaje rozporządzenie 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii     (Dz.U. 2020 poz.566), by już 1 kwietnia 2020 roku wprowadzić kolejne zmiany. Rozporządzenie Rady Ministrów, ogranicza działalność w zakresie usług hotelarskich od 2 kwietnia 2020 roku (Dz.U. 2020 poz.577).

Takiej dynamiki w ustanawianiu prawa nie pamiętam.  

Różnica pomiędzy stanem zagrożenia epidemicznego, a stanem epidemii, w ogólnym ujęciu odnosi się do zwiększenia ograniczeń. Stan epidemii jest stanem, zezwalającym na poważniejsze ograniczenia i większą ingerencję państwa w swobody społeczeństwa. Stan epidemii jest kolejnym krokiem w walce z SARS-CoV-2 i następuje po stanie zagrożenia epidemicznego.

Podstawowe pojęcia i wprowadzone ograniczenia

Zatem co te wszystkie przepisy oznaczają dla nas. Przede wszystkim wprowadzają znaczne ograniczenia. Od 14 marca 2020 roku wprowadza się ograniczenia w określonym sposobie przemieszczania się, w zakresie obrotu lub używania określonych przedmiotów, funkcjonowanie określonych instytucji lub zakładów pracy. Ponadto wprowadzony zostaje zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności. Oprócz ograniczeń w handlu, głównie w dużych centrach handlowych, rozporządzenie ogranicza prowadzenie działalności m.in. związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w PKD w podklasie 55.20). Warto wspomnieć, że rozporządzenie wprowadziło te ograniczenia praktycznie z dnia na dzień. Bez wprowadzenia terminów przejściowych.

Działalność związana z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20

Podklasa Polskiej Klasyfikacji Działalności 55.20 (PKD 55.20) obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe lub domki kempingowe.

Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego (np. w ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych), kwaterach dla gości i bungalowach, domkach lub chatach, bez obsługi, gospodarstwach wiejskich (agroturystyka),schroniskach młodzieżowych i górskich.

Podklasa ta nie obejmuje PKD 55.10.Z (usługi hotelarskie) i PKD 68.20 (wynajem i zarządzanie lokalami własnymi i dzierżawionymi).

Wynika z tego, że 14 marca 2020 roku zakazano prowadzenia działalności związanej z zakwaterowaniem w cyklu dziennym lub tygodniowym (zakwaterowanie krótkotrwałe).  

W dniu 20 marca 2020 roku ustaje stan zagrożenia epidemicznego i jednocześnie wchodzi w życie rozporządzenie o stanie epidemii. W tym ostatnim rozporządzeniu Minister Zdrowia nie ponawia ograniczenia odnośnie usług związanych z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania. Kilka dni później wprowadza zakaz prowadzenia usług hotelarskich.

Usługi hotelarskie

31 marca 2020 roku ukazuje się kolejne rozporządzenie. Rada Ministrów w §8 Rozporządzenia ustanawia ograniczenie działalności związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych  (Dz.U. z 2019 poz. 238). Art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach hotelarskich mówi, że przez usługi hotelarskie należy rozumieć: „krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Zatem usługowe „krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie” lokali mieszkalnych, pokoi czy usługowe udostępnianie miejsc noclegowych nie będzie niczym innym, jak świadczeniem usług hotelarskich.

Wydaje się zatem, że krótkotrwałe, usługowe zakwaterowanie, wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, wykonywane zarobkowo, należy uznać za świadczenie usług hotelarskich i co za tym idzie, zastosować się do zakazu wprowadzonego w §19 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zmiany ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz.577).

Dalsze konsekwencje tak wykonywanej działalności, chociażby w mieszkaniu czy innym budynku mieszkalnym, moim zdaniem, doprowadziłoby do zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, co zrodziłoby implikacje bliżej określone w art.71 i dalszych ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.414 ze zm.)    

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10

Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym. Czyli zakwaterowanie krótkotrwałe.

Obiekty tu sklasyfikowane zapewniają zakwaterowanie w umeblowanych pokojach, apartamentach z usługami codziennego sprzątania, słania łóżek oraz szeroki zakres usług dodatkowych takich jak: usługi podawania posiłków i napojów, usługi parkingowe, usługi pralni, udostępnianie basenów kąpielowych, pomieszczeń do ćwiczeń gimnastycznych czy urządzeń rekreacyjnych oraz udostępnianie sal konferencyjnych.

Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w hotelach, motelach, pensjonatach, innych obiektach hotelowych (np. wotele, botele, novotele, airtele, zajazdy, zamki).

Podklasa ta nie obejmuje, zapewnienia zakwaterowania w domach, mieszkaniach lub apartamentach, włączając umeblowane, w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 68.

Krótkotrwałe zakwaterowanie z usługami dodatkowymi

Zakwaterowanie w hotelach i podobnych obiektach zakwaterowania ureguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych  (Dz.U. z 2019 poz. 238). Działalność ujęta w PKD 55.10 obejmuje świadczenie dwóch usług jednocześnie, zakwaterowanie krótkotrwałe i  świadczenie szerokiego zakresu usług dodatkowych. 

Usługi hotelarskie prowadzi się głównie w obiektach usługowych specjalnie do tego przeznaczonych. Są to przede wszystkim hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe (motele, wotele itd). Usługi hotelowe świadczy się również w innych obiektach np. mieszkaniach czy domach, jeżeli spełniają one minimalne wymagania co do wyposażenia oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe i inne, określone odrębnymi przepisami.  

Zakaz dotyczący działalności w zakresie usług hotelarskich wprowadziła Rada Ministrów od 2 kwietnia 2020 roku. Dokładnie w §19 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zmiany ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz.577).

Pozostałe zakwaterowanie – PKD 55.90

Pozostałe zakwaterowanie, czyli działalność ujęta w PKD podklasie 55.90, obejmuje zapewnienie tymczasowego lub długoterminowego zakwaterowania w pojedynczych lub wspólnych pokojach lub domach dla studentów, pracowników sezonowych lub innych osób. Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w: domach studenckich, internatach i bursach szkolnych, hotelach robotniczych, blokach mieszkalnych.

Rozporządzenie o stanie zagrożenia epidemicznego z dnia 13 marca 2020 roku (Dz.U. 2020 poz.433), wprowadziło ograniczenia tylko co do PKD 55.20. Działalność – pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90), pozostała poza ograniczeniami rozporządzenia.

Podobnie jak w przypadku działalności określonej w PKD 55.20 wydaje się, że krótkotrwałe, usługowe zakwaterowanie w domach studenckich, internatach i bursach szkolnych, hotelach robotniczych, blokach mieszkalnych, wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, wykonywane zarobkowo należy uznać za świadczenie usług hotelarskich i co się z tym wiąże, należy zastosować się do zakazu wprowadzonego w §19 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zmiany ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz.577).

Jeżeli dom studencki, internat, bursa szkolna, hotel robotniczy czy blok mieszkalny, zapewnia długoterminowe zakwaterowanie, wykonywane w ramach zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, to zakaz zakwaterowania nie będzie takiego obiektu obowiązywał.

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ujęte w PKD 68.20 obejmuje, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, takimi jak budynki mieszkalne i mieszkania, budynki niemieszkalne, grunty, ale również wynajem domów, mieszkań i apartamentów, włączając umeblowane, na dłuższy okres użytkowania, tzn. w cyklu miesięcznym lub rocznym, wynajem miejsc pod przewoźne domy mieszkalne, wynajem miejsca w schroniskach dla zwierząt gospodarskich.

Zasadnicze kryterium podziału przebiega wedle sposobu używania lokalu.

W tym kontekście wyróżniamy lokale mieszkalne i użytkowe. Z pewnością lokale przeznaczone na najmem dzienny lub tygodniowy należy uznać za lokale użytkowe (usługowe). Trzeba mieć również świadomość, że zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy wymaga spełnienia pewnych obowiązków administracyjnych. Nie każdy lokal użytkowy może być lokalem mieszkalnym i na odwrót.  

Lokale mieszkalne można oddać w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych zakwaterowanych, wtedy nie zmieniają one swojego przeznaczenia. Mieszkanie można również oddać na inny cel, np. na biuro, czyli usługowy. Świadczenie usług w lokalu mieszkalnym zmienia jednak przeznaczenie tego lokalu. Wiąże się to z innymi podatkami i spełnieniem innych warunków technicznych.

Zmiana sposobu użytkowania lokalu to temat na zupełnie inny artykuł.

Lokale mieszkalne służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Cel jakiemu służy lokal ma w tym wypadku zasadnicze znaczenie. Cel, jakim jest trwałe zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, uznawanie danego mieszkania za swoje centrum aktywności życiowej, przesądza o przyporządkowaniu danego lokalu do odpowiedniej grupy lokali. Trzeba rozróżnić miejsce, gdzie koncentrujemy naszą aktywność życiową, zaspokajamy potrzeby mieszkaniowe od innych celów jak np. krótkotrwałe zakwaterowanie. Nie stanowi też zaspokajania potrzeb mieszkaniowych tymczasowy, przejściowy pobyt osób w lokalu mieszkalnym, służącym zapewnieniu dachu nad głową na określony czas, najczęściej związany z opuszczeniem stałego miejsca pobytu (np. w celu krótkotrwałego wyjazdu służbowego, wyjazdu turystycznego, itp.).

Najem krótkoterminowy, a długoterminowy

Krótkotrwałe zakwaterowanie osób w lokalach użytkowych, z PKD 55.10, 55.20 i 55.90 będzie moim zdaniem stanowić usługi hotelarskie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 tej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych  (Dz.U. z 2019 poz. 238). Będzie również podlegać przepisom tej ustawy. Drugorzędne znaczenie ma fakt, czy prowadzący taką działalność będzie pobierał opłaty i wystawiał faktury, posługiwał się umową najmu, dzierżawy, czy będzie udostępniał takie lokale bezpłatnie.  

Lokale mieszkalne, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, powinny charakteryzować się tym, że zakwaterowane w nich osoby, mogą realizować w nich swoją aktywność życiową. Umowy najmu takich lokali zawiera się na dłuższy termin, przynajmniej miesięczny, ale często roczny czy nawet kilkuletni. PKD 68.20 obejmuje właśnie działalność opartą na długoterminowym zakwaterowaniu.

Podobny pogląd podzielają sądy administracyjne i za nimi, również urzędy skarbowe.

Z wokandy

Dla przykładu, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z 7 czerwca 2017 r. (sygn. akt I SA/Go 166/17), rozpatrującego zagadnienia podatkowe związane z działalnością ujętą w podklasach PKD 55 i PKD 68, dowiemy się:

„Z zebranego materiału dowodowego wynika, że ich pobyt w miejscowości […] nie był związany z zamiarem ustanowienia w niej stałego miejsca zamieszkania, w którym koncentrowałyby się sprawy osobiste i rodzinne tych osób. Było to miejsce tymczasowe, wskazane przez firmę na rzecz której świadczyły prace, i uzależnione od realizacji konkretnych robót na pobliskim terenie, miejscowość […] nie była miejscem długotrwałego zakwaterowania rozumianym jako główne miejsce ich pobytu. Podzielić zatem należy stanowisko organów, że usługi świadczone przez skarżącego, a polegające na „wynajęciu pokoi pracowniczych kilkuosobowych, dla pracowników firm, w miejscowości […]”, podlegają klasyfikacji do PKWiU 55, a nie – jak twierdzi skarżący – do PKWiU 68, które to grupowanie wiąże się z zapewnieniem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w dłuższym czasie (miesięcznym lub rocznym) i uczynienia z najmowanego pomieszczenia głównego miejsca pobytu danej osoby.”

W okresie ogłoszonej epidemii należy zatem dokładnie przeanalizować i ustalić indywidualnie, czy nasze usługi mają charakter krótkotrwałego czy długotrwałego zakwaterowania. Z dniem 2 kwietnia 2020 powinniśmy bowiem ograniczyć działalność i wykwaterować osoby dla których nasze lokale nie zaspokajają potrzeb mieszkaniowych.

Rozróżnienie to ma niebagatelne znaczenie jak widać nie tylko przy rozliczaniu podatku dochodowego od przychodów z najmu, naliczaniu VAT od usług najmu czy podatku od nieruchomości przeznaczonych na najem.

Więcej o podatkach w najmie już wkrótce.

Zachęcam do zapisania się na nasz newsletter oraz przesyłania opinii na temat udostępnianych treści. Czekamy na Wasz kontakt: info@ho4yo.pl

Autor: SD, zespół ho4yo sp. z o.o.

Wynajmujemy mieszkanie: najem z umową czy bez umowy ?

Wybraliśmy mieszkanie. Poświęciliśmy sporo czasu żeby znaleźć odpowiednią lokalizację, obejrzeliśmy już kilkadziesiąt mieszkań i podjęliśmy już decyzję o wprowadzeniu. Czas na formalności.

Najem z umową najmu czy bez umowy

W Polsce umowy najmu można zawrzeć również ustnie. Zaleca się jednak dla celów dowodowych umowę najmu zawierać na piśmie. Szczególnie umowy na dłuższy okres tj. powyżej 12 m-cy powinny być zawierane w formie pisemnej. Kodeks cywilny reguluje najem w artykułach od 659 do 692. Już na początku rozdziału w art. 659, Kodeks cywilny wyjaśnia co należy rozumieć przez umowę najmu, a już w kolejnym art.660, że umowę należy zawrzeć w formie pisemnej, gdy umowa ma być zawarta na dłużej niż rok.

Zatem z pewnością umowa powinna być i to najlepiej w formie pisemnej.

Jest umowa, fajnie. Jest mieszkanie dobrze. Ale czy ta umowa jest poprawnie sporządzona?

Firmy profesjonalnie zarządzające najmem posiadają umowy, które często są przygotowane w sposób odpowiedni, w porozumieniu i przy pomocy prawnika. Szablon takiej umowy jest raczej prawidłowy i zawiera składniki wymagane prawem, aby umowa była wiążąca dla Najemcy i Wynajmującego.

Bardziej należy przyjrzeć się umowom najmu zawieranym z osobami, które wynajmują swoje mieszkanie od czasu do czasu i nie prowadzą w tym zakresie działalności gospodarczej. Takie umowy, najczęściej zaczerpnięte z internetu, nie zawsze zawierają elementy, które dla umów najmu są niezbędne.

Co zawiera umowa najmu

Po pierwsze: Strony umowy

Stronami umowy są oczywiście Wynajmujący i Najemca. Dane niezbędne do  określenia kto z kim zawiera umowę najmu.

Po drugie: Przedmiot umowy

Co jest przedmiotem umowy najmu. Niby strony wiedzą i to powinno wystarczyć. Ale czy jest to całe mieszkanie, czy tylko jego część? Co jest do wyłącznego, a co do wspólnego użytku? Czy sprzęt adg też jest częścią umowy?

Poprawnie opisany przedmiot umowy to niezbędny element każdej umowy najmu.

Po trzecie: Czas najmu           

Na jaki czas strony się umówiły. Najem będzie trwał przez 5,10 lat a może tylko przez dwa miesiące. Czas jest w umowie określony do konkretnej daty, a może  Najemca nie wie jak długo będzie wynajmował i powiadomi wcześniej Wynajmującego o wyprowadzce. Określenie czasu jest kolejnym niezbędnym elementem umowy najmu.

Po czwarte: Cel        

Wydaje się to oczywiste: do mieszkania. Ale czy na pewno każdy będzie w ten sam sposób rozumiał cel na jaki Wynajmujący przekazuje Najemcy mieszkanie. Zazwyczaj mieszkanie oddawane jest w najem na cele mieszkalne. Ma to ogromne znaczenie, bo mieszkanie wykorzystywane do innych celów niż mieszkalne, powinno być przystosowane do nowej funkcji. Od mieszkania przekazanego na cele inne niż mieszkalne podlega innym podatkom i wymogom technicznym.

Po piąte: Płatności        

Ile, za co, do kiedy, komu, jak – proste krótkie pytania, na które umowa najmu musi dać jednoznaczne i proste odpowiedzi. Najemca musi być poinformowany o opłatach jakie jest zobligowany uiszczać Wynajmującemu. W zasadzie żadna umowa najmu nie pominie również kaucji. Po co jest kaucja, czemu służy i ile wynosi.

O kaucji będzie w osobnym wpise 🙂

Po szóste: Obowiązki Najemcy i Wynajmującego        

Zasady przeprowadzania napraw w lokalu, sposób konserwacji, dbania o lokal, zasady utrzymania w nim czystości, utrzymanie sprawności wewnętrznych instalacji, często też instrukcje używania udostępnionych sprzętów, zachowania w częściach wspólnych budynku czy lokalu, informacja o obowiązujacych regulaminach.

Po siódme: Wypowiedzenie umowy najmu     

Zasady wypowiedzenia umowy powinny być określone w każdej umowie najmu. W jaki sposób i z jakich powodów może nastąpić wypowiedzenie umowy najmu. Określić należy przede wszystkim formę: czy pisemnie, czy wystarczy e-mail, a może pocztą za potwierdzeniem odbioru. Ponadto warto opisać kiedy ma nastąpić przekazanie lokalu i w jaki sposób nastąpi rozliczenie wzajemnych zobowiązań przy wypowiedzeniu umowy najmu przez którąś ze stron umowy.

Po ósme: Dokumenty dołączane do umowy     

Niemniej ważne są też załączniki. Najczęściej są one integralną częścią umową i należy dołożyć starań aby zostały one dołączone do umowy. Najczęściej do umowy dołączane są protokół zdawczo-odbiorczy, instrukcje i regulaminy. Coraz częściej również Ogólne Warunki Najmu i informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

Po dziewiąte: Zapisy porządkowe i podpisy stron     

Jak w każdej innej umowie na samym końcu zamieszcza się odnośniki do aktów wyższego rzędu, które powołuje się na wypadek spraw nieuregulowanych w umowie np. przepisy Kodeksu Cywilnego o najmie. Oczywiście umowa musi zostać jeszcze podpisana przez strony.

Poprawnie sporządzona Umowa najmu zabezpiecza zarówno interesy Wynajmującego jak i Najemcy. Obie strony powinny zabiegać o jej przygotowanie i respektowanie jej zapisów. 

Autor: SD, zespół ho4yo sp. z o.o.

Zanim wynajmę miejsce do mieszkania – co warto wiedzieć?

Najtrudniej jest za pierwszym razem. Zatem jak rozsądnie wybrać miejsce do mieszkania ? Gdzie szukać ofert? Jakie mieszkanie wybrać? Wiele pokojów i wielu lokatorów? A może kilka pokoi tylko dla siebie? Miniakademik czy mikrokawalerkę? Wiele pytań mało odpowiedzi, a takich konkretnych, to już ze świecą trzeba szukać.

Ten artykuł pomoże początkującemu najemcy przygotować się do pierwszego najmu mieszkania lub pokoju w mieszkaniu z większą ilością pokoi. Zapewne przyda się również osobom potrzebującym wynająć dla siebie mikrokawalekę, czy pierwsze minimieszkanie. Artykuł poniższy powstał by ułatwić podjęcie decyzji o najmie konkretnego lokum. 

Początek drogi?

Usiądź spokojnie i zastanów się czego tak naprawdę potrzebujesz. Zdefiniuj własne potrzeby, wypisz rzeczy na których najbardziej Ci zależy.

Ważne:

Będziemy mieszkać sami, czy ze współlokatorami?

Gdzie chcielibyśmy zamieszkać blisko parku, czy bliżej uczelni?

Jaki typ budownictwa preferuję, blok, stylowa kamienica?

Mam wystarczająco czasu i chęci, żeby szukać samodzielnie, czy pomoże mi pośrednik, a może firma z dużą ilością mieszkań lub pokoi coś dla mnie wybierze? Więcej o tym https://ho4yo.eu/pokoje-do-wynajecia/

Skonkretyzowanie swoich potrzeb ułatwi poszukiwanie mieszkania i decyzję o jego wyborze. Dzielenie mieszkania z lokatorami znacznie obniży koszty utrzymania, ale trzeba mieć tą świadomość, że będzie trzeba zaakceptować współdzielenie kuchni czy łazienki. Parki i zieleń raczej trudno znaleźć w centrum miasta choć się zdarzają. Częściej takie atrakcje znajdziemy na obrzeżach miasta. Będzie trzeba dojechać do uczelni czy pracy kilka przystanków. Mieszkania w blokach charakteryzują się optymalnym rozkładem pomieszczeń, zaprojektowano je stosunkowo niedawno wg współczesnych norm. Kamienice mają piękne elewacje, są w bardzo dobrych lokalizacjach, emanują dużą kubaturą pokoi. Za usługi pośrednika, przyjdzie dodatkowo zapłacić. Jeżeli szuka się samodzielnie mieszkania wtedy nie ponosi się dodatkowego kosztu, ale wszystko trzeba samodzielnie dopilnować. Wybierając firmę posiadającą mieszkania czy pokoje na wynajem, oszczędza się na prowizji za pośrednictwo, ale trzeba przyjąć zasady narzucone przez firmę i przygotować się na bardziej sformalizowaną procedurę. W zamian jednak otrzymuje się profesjonalną obsługę przez cały okres najmu.  

Poszukiwanie mieszkania do wynajęcia – oferty najmu

Przy poszukiwaniu lokum kierować się należy przede wszystkim własnymi preferencjami i poszukiwać wygód. Szukać należy wśród ogłoszeń, które są dobrze przygotowane. Posiadają dobry opis i mają odpowiednie zdjęcia. Już po samej ofercie można zauważyć jak wynajmujący podchodzi do wynajmu i swoich najemców. Przeglądając ogłoszenia warto zwracać uwagę czy zawarte informacje są wyczerpujące czy pobieżne. Oferta powinna zawierać informacje o udostępnianych najemcom sprzętach AGD, jaka jest wysokość miesięcznego czynszu, jaki rodzaj ogrzewania, ile pokoi jest w mieszkaniu i jak są duże.

Czy oglądanie mieszkania, czy to konieczność?

W dzisiejszej dobie internetowych aplikacji do prezentowania lokali, zaryzykować można stwierdzenie, że mieszkania nie trzeba oglądać ani dotykać. Jest cała masa hoteli, apartamentów czy serwisów internetowych, które rezerwują i udostępniają pokoje na podstawie zdjęć. Można pokusić się o stwierdzenie, że to jest rozwiązanie wyłącznie dla krótkoterminowego najmu. Coraz więcej jednak firm zajmujących się długoterminowym wynajmem mieszkań czy pokoi umożliwia najemcy zmianę lokum czy wypowiedzenie umowy na wypadek, gdyby jednak okazało się, że lokal nie spełnia jego oczekiwań. Takie rozwiązania stosują jednak firmy, które posiadają w swojej ofercie więcej niż kilka mieszkań czy pokoi i są w stanie zaoferować nowemu najemcy rozwiązanie zamienne. Decydując się jednak na poszukiwanie lokalu na własną rękę, bez pośrednika, wśród ofert prywatnych warto przed podjęciem decyzji o dłuższym najmie obejrzeć lokal którego oferta przypadła nam do gustu. Wizytując mieszkanie czy pokój w mieszkaniu, którym jesteśmy zainteresowani, należy zwrócić uwagę, czy oferta i to co zastaliśmy na miejscu jest spójne. Powinno się też sprawdzić, czy mieszkanie jest czyste i zadbane. Jaki jest stan techniczny instalacji, kranów i urządzeń AGD.

Ważne:

Kwestią kluczową, jest dowiedzenie się o warunki najmu i  ustalenie, jakie dokumenty należy przygotować aby umowę najmu podpisać. Należy się upewnić się czy warunki finansowe tj. czynsz i opłaty eksploatacyjne są zgodne z tymi z oferty. Jak wysoka jest kaucja,czy jest, do kiedy należy ją opłacić.  

Odwiedzając mieszkanie, należy liczyć się z tym, że wynajmujący będzie zadawał pytania. Nie należy się dziwić jeżeli zapyta o dochody, miejsce pracy, uczelnię, jak przebiegał dotychczasowy najem. Warto zabrać ze sobą referencje od dotychczasowego wynajmującego i podpisaną umowę o pracę. To zdecydowanie poprawi wizerunek potencjalnego najemcy w oczach wynajmującego i uwiarygodni zamiar wynajęcia lokalu.

Opłaty za media

Jeżeli wynajmowany jest pokój w lokalu mieszkalnym, opłaty za niego zazwyczaj rozlicza się za pomocą ryczałtu. Płaci się czynsz określony w umowie najmu i zaliczki na media. Wysokość zaliczki jest uzależniona od opłat, jakie wynajmujący zobowiązany jest przekazać administracji budynku z tytułu eksploatacji lokalu, odbioru odpadów, podania ciepła, wody, odprowadzenia ścieków, zapewnienia energii elektrycznej czy gazu. W przypadku wynajęcia całego lokalu mieszkalnego niektóre media, w zależności od zapisów umowy najmu, dostarczane są na podstawie bezpośredniej umowy najemcy zakładem energetycznym.

Po co jest kaucja?

Kaucja zabezpiecza wynajmującego na przypadek niewywiązania się najemcy z zapisów umowy najmu. Ważne jest, aby zwrócić uwagę, w jaki sposób następuje rozliczanie kaucji po zakończonej umowie najmu. Wysokość kaucji jest określana indywidualnie i zależy w dużej mierze od wyposażenia mieszkania i długości umowy najmu, zwykle wynosi jeden do dwóch czynszów. Kaucja nie może jednak przekroczyć dwunastokrotności miesięcznego czynszu i musi znajdować się w umowie najmu.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Jednym z kluczowych załączników do umowy najmu jest protokół zdawczo-odbiorczy. Dokument ten jest sporządzany wspólnie przez najemcę i wynajmującego, przed i po zakończeniu najmu. Protokół zawiera wyposażenie lokalu i sprzęty, wraz z opisem w jakim są one stanie. W protokole umieszczamy również stan liczników wody, energii elektrycznej, gazu wg aktualnego stanu na dzień spisania protokołu. Bardzo często dodawane są zdjęcia mieszkania jako dowód na stan nieruchomości zastany przed wprowadzeniem się najemcy. Po zakończonym najmie łatwo sprawdzić stan mieszkania w momencie przekazania lokalu pomiędzy najemcą i wynajmującym.

Z umową czy bez?

Szczególnie przy najmie zaleca się zachowanie pisemnej formy umowy najmu. Chociaż umowa ustna jest umową wiążącą zarówno najemcę jak i wynajmującego, warto zadbać o zachowanie pisemnej formy dla celów dowodowych. Prócz ustalenia kluczowych kwestii, takich jak: dokładna kwota miesięcznych opłat, terminy i warunki ich płatności, wysokości kaucji, czas trwania umowy, opis lokalu, umowy najmu zawierają jeszcze często załączniki m.in. protokół zdawczo-odbiorczy czy ogólne warunki najmu czy oświadczenie RODO. Zarówno samą umowę jak i załączniki, stanowiące integralną część umowy,  należy dokładnie przeczytać. W razie niejasności pomiędzy wynajmującym i najemcą to właśnie umowa z załącznikami stanowi dokument do którego należy sięgnąć w pierwszej kolejności.

Autor: SD

Pokoje do wynajęcia, lepiej od właściciela czy firmy?

Pytanie podstawowe: wynająć od właściciela czy firmy, profesjonalnie zajmującej się najmami? Każdy kto chce wynająć pokój zauważy różnice już po prezentacji pokoju na zdjęciu. Zatem zapytam co różni tych dwóch Wynajmujących. W ostatnim czasie, powiedzmy ostatnie pięć lat, zmieniło rynek nieruchomości na wynajem. Wiele firm zaczęło zajmować się wynajmem w sposób mniej lub bardziej profesjonalnie. Niemniej każda z tych firm spowodowała jedno: większą konkurencję. To dobrze, bo rynek wynajmu nabrał rozpędu i zaczęły funkcjonować znormalizowane zasady.  Coraz mniej spotkamy tzw. „mieszkań po babci”, nieremontowanych, niefunkcjonalnie umeblowanych, przypominających bardziej skład starych mebli niż miejsce do mieszkania. Dzisiaj znalezienie mieszkania czy pokoju w wyższym standardzie, przygotowanych wg dzisiejszych trendów, dla ludzi aktywnych i mobilnych  nie stanowi większego problemu.

Sami przez lata zauważyliśmy, jak zmieniają się wymagania Najemców. Po pierwsze, Najemcy są coraz bardziej wymagający, co wpływa na produkt jaki musi zostać zaoferowany, a po drugie sam Najem zaczął być zdecydowanie bardziej popularny. Podyktowane to jest przede wszystkim dążeniem do wolności, aktywnym trybem, życia i zwiększającą się mobilnością społeczeństwa. Wynajmujący zauważyli, że najemcy mając do od lat nieremontowaną, wyeksploatowaną kawalerkę i ładny, nowocześnie urządzony pokój w mieszkaniu wielopokojowym, nie zastanawiają się długo nad wyborem. Sami właściciele mieszkań zauważywszy ten trend, oddają swoje mieszkania firmom profesjonalnie zajmującym się zarządzaniem mieszkaniami na wynajem. Firmy takie oprócz samego zarządzania, w odpowiedzi na potrzeby rynku najmu, podnoszą standard mieszkań, żeby stać się konkurencyjnymi. Mieszkanie podnosi swoją wartość, Najemcy chętniej wynajmują pokoje w takich mieszkaniach, a Właściciele otrzymują regularny czynsz. 

Zapewne pomyślisz, że jeżeli będziesz wynajmował od firmy a nie od właściciela bezpośrednio to musisz do czynszu doliczyć prowizję.

TAK NIE JEST – PIERWSZY MIT DO KOSZA

Zarządzanie mieszkaniem na wynajem to nie jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Nasze mieszkania często należą do osób bezpośrednio związanych z naszą firmą. Właśnie z myślą o zapewnieniu jak największego komfortu Najemcom i Wynajmującym postanowiliśmy usprawnić i znormalizować nasze działania powołując profesjonalną organizację zajmującą się mieszkaniami na wynajem.

Porównanie wynajmów wg sposobu najmu

Wynajmę bezpośrednio od Właściciela

Korzyści:

– poznajesz właściciela mieszkania osobiście,

– podpisujesz umowę i poznajesz osobiste preferencje właściciela ,

– możesz poznać jego oczekiwania odnoście najmu i podejście do najemcy,

– zazwyczaj, właściciel ma jedno mieszkanie na wynajem,

Poza tym:

– właściciel ma do mieszkania stosunek emocjonalny, meble, sprzęt agd, wszystko ma być tak jak jest

– najczęściej właściciel sam wszystko naprawia, czekasz aż to nastąpi

– nie zawsze właściciel podpisze umowę,

– właściciel nie zawsze pokwituje odbiór gotówki,

Wynajmę, niech znajdzie pośrednik

Korzyści:

– profesjonalne podejście – sprawdzenie umowy, negocjacja warunków,

– profesjonalna prezentacja lokali wybranych wg określonych wytycznych

Poza tym:

– pośrednik nie musi znać ani otoczenia, ani sąsiadów,

– często to samo mieszkanie obsługuje kilku pośredników,

– po podpisaniu umowy najmu, kończy się relacja z pośrednikiem, pozostajesz z wynajmującym

Wynajmę, od firmy zarządzającej mieszkaniami na wynajem

Korzyści:

– lokale i pokoje są profesjonalnie przygotowane wg preferencji najemców

– firma współpracuje z osobami zajmującymi się usuwaniem usterek i sprzątaniem lokali,

– z firmą masz ułatwiony kontakt (przez opiekuna mieszkania)

– masz jasne i łatwe zasady rozliczeń: wg zestawienia przelew na konto

– masz możliwość zmiany lokalizacji zamieszkania, firma posiada więcej lokalizacji w mieście

Poza tym:

– bardziej sformalizowana współpraca, umowa, ogólne warunki najmu, zabezpieczenia

– bardziej dokładna selekcja najemców poprzez sprawdzenie źródeł dochodów najemcy (oświadczenie o zarobkach, poręczenie osób pracujących w przypadku niepracujących studentów)

Mamy nadzieję, że sam sobie odpowiesz na pytanie w jaki sposób chciałbyś wynająć pokój ☺☺

U nas pokój do wynajmu i jego lokalizację znajdziesz: https://ho4yo.eu/dla-najemcy/