POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ho4yo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Komandorskiej 171, 53- 344 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000818265, NIP 8992872999.                      

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej na adres: info@ho4yo.eu

lub pod telefonem nr: +48 71 75 75 107.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: Rozporządzenie] oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.]

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

I. Artykuł 6 ust. 1 pkt b)

Rozporządzenia przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ,

II. Artykuł 6 ust. 1 pkt c)                                                                          

Rozporządzenia przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np.

a) wystawienie dokumentów księgowych (wystawianie i
przechowywanie faktur),

b) udzielenie odpowiedzi na reklamacje. 

III. Artykuł 6 ust. 1 pkt f)

Rozporządzenia przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, np.:

a) prowadzenie rejestrów usługi, zestawień, analiz i statystyk
na potrzebny wewnętrzne,

b) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia
wzajemnych roszczeń, 

c) marketing bezpośredni,

d) zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,

e) zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitoring obiektów,

IV. Artykuł 6 ust. 1 pkt a)

Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów:

a) newsletter

b) odpowiedź na zapytanie – formularz

3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane w celu wykonania umowy, w
związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym bądź dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy
oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe, kancelarie prawne, firmy
świadczące usługi monitoringu i ochrony, operatorzy pocztowi i kurierzy.

Twoje dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym
do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, na potrzeby prowadzonych
przez nie postępowań.

4. Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania, które wskazano w pkt 2, tj:

a) w zakresie realizacji umowy – do czasu zakończenia realizacji
usługi. Po tym czasie, wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w
świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celu dochodzenia roszczeń, w
celach rozliczeniowych, realizacji rękojmi, przechowania danych przez okres
wskazany przez np. przepisy podatkowe,

b) w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych, które ciążą na
Administratorze – do czasu wypełnienia tych obowiązków,

c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, do 3 miesięcy lub
do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

d) w zakresie udzielonej zgody – do czasu przetworzenia i
udzielenia odpowiedzi na zapytania bądź do czasu wycofania zgody.

5. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Jest
Pan/Pani uprawniony do:
a)żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,

b)żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

c)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych,

d)przenoszenia
danych (prawo do ich otrzymania od administratora danych osobowych i przesłania
innemu administratorowi),
zgodnie z treścią Rozporządzenia.

Uprawnienia o których mowa powyżej, można zrealizować przez kontakt
z Administratorem. Dane kontaktowe wskazano w pkt 1.

6. Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) , ma Pan/Pani prawo wnieść w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
Administratorowi wówczas nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba
że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na potrzeby
marketingu bezpośredniego, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Jeżeli wniesie Pan/Pani skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych
osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych tych nie wolno już
przetwarzać do takich celów.

7. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (W Polsce
jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie
członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pan/Pani sądzi, że
przetwarzanie dotyczących go/jej danych osobowych narusza Rozporządzenie.

8.Informacja czy podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba,
której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne
konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym umową jest
warunkiem zawarcia tej Umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych
danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja Umowy
nie będą możliwe.

Podanie danych osobowych w zakresie dotyczącym zgody na
udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu jest dobrowolne, jednak
bez ich podania udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe.

Podanie danych osobowych w zakresie dotyczącym zgody na
newsletter jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwa
realizacja usługi newslettera.

9. Wycofanie zgody

Wycofanie zgody może nastąpić poprzez kontakt mailowy na adres daneos@ho4yo.pl

10. Pliki cookies

A.
I. Administrator informuje, że podczas korzystania ze stron internetowych
Administratora, w Państwa urządzeniu instalowane są krótkie dane informatyczne
(tzw. „pliki cookies”).

II. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych
Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkowników i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji. Pliki cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

III. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości
stron internetowych do preferencji Usługobiorcy i Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu
tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki
sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie
ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji
Użytkownika.

IV. Korzystając ze strony internetowej Administratora,
Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w
ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej
chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym
wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies poprzez zmianę ustawień
oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie
końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

V. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

VI. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin
strony skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki cookies bez ryzyka, a
szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

B. Google Analytics (cookies)

I. Administrator informuje, że podczas korzystania ze strony
internetowej Administratora, w Państwa urządzeniu instalowane są pliki tekstowe
Google Analytics, mające na celu przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w
jaki Użytkownicy korzystają z serwisu. Dane pozyskane w wyniku umieszczenia na
urządzeniach plików cookies są gromadzone na serwerach Google, który korzysta z
tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczeń innych usług związanych z
ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te
informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie
przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w
imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez
Użytkowników, o których mowa w pkt 2 niniejszej polityki prywatności i stanowią
jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów
systemowych.

II. Korzystając ze strony internetowej Administratora,
Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies Google, ich
przechowywanie w ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą
oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do
cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies Google poprzez zmianę
ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies Google w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na
urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).

III. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

IV. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin
strony skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki cookies bez ryzyka, a
szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

C. Google Adwords (cookies)

I.
Administrator informuje, że podczas korzystania ze strony internetowej
Administratora, w Państwa urządzeniu instalowane są pliki tekstowe Google
Adwords, mające na celu oceny skuteczności prowadzonej działalności reklamowej
z wykorzystaniem AdWords. Dane pozyskane w wyniku umieszczenia na urządzeniach
plików cookies są gromadzone na serwerach Google, który korzysta z tych
informacji w celu tworzenia raportów i świadczeń innych usług związanych z
ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te
informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie
przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w
imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkowników,
o których mowa w pkt 2 niniejszej polityki prywatności i stanowią jedynie
materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

II.
Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę
na instalowanie plików cookies Google, ich przechowywanie w ich urządzeniu
końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić
warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję
przyjmowania plików cookies Google poprzez zmianę ustawień oprogramowania
służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies Google w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie
końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

III.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

IV.
Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin strony skasować
umieszczone na jego urządzeniu pliki cookies bez ryzyka, a szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

11. Podmioty trzecie

Administrator starannie dopiera podmioty, z którymi
współpracuje, w tym weryfikując zamieszczane na stronie internetowej linki do
innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada jednak za standardy
oraz politykę ochrony danych, która jest stosowana przez te podmioty. Zalecamy,
aby Państwo we własnym zakresie weryfikowali każdego z naszych partnerów, a w
konsekwencji podjęli samodzielną decyzję, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane
osobowe.

12. Zmiana polityki prywatności

Administrator może zmienić niniejszą politykę prywatności,
jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, ulegną zmianie dane
Administratora, rodzaj świadczonych usług, ulegną zmianie warunki
technologiczne strony. O takiej zmianie Administrator poinformuje na stronie
internetowej podczas pierwszego wejścia na stronę internetową po zmianie
polityki prywatności.i